Algemene Voorwaarden Online Tool Academy 01-09-2020

Artikel 1.      Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Online Tool Academy”, hierna te noemen: “Online Tool Academy”, en een Opdrachtgever waarop Online Tool Academy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

Beide partijen mogen langs digitale weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Online Tool Academy is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan. 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Online Tool Academy, voor de uitvoering waarvan door De Online Tool Academy derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Online Tool Academy.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Online Tool Academy en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien De Online Tool Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Online Tool Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2       Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van De Online Tool Academy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

De Online Tool Academy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Online Tool Academy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Online Tool Academy anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht De Online Tool Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3            (Online) Trainingen en Opleidingen

De opdrachtgever kan zich aanmelden voor een (online) training of opleiding van De Online Tool Academy op een door De Online Tool Academy aan te geven wijze. 

De overeenkomst voor het volgen van de online training of opleiding komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van De Online Tool Academy van deze inschrijving. 

De overeenkomst tot het volgen van de online training of opleiding kan na de totstandkoming niet voortijdig worden opgezegd door de opdrachtgever. 

De opdrachtgever staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de (online) trainingen en opleidingen relevante informatie. 

Online trainingen kunnen na verstrijken van de garantieperiode niet worden geretourneerd. Digitale producten kunnen niet worden geretourneerd na download. 

De Online Tool Academy is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) de (online) trainingen en opleidingen te verplaatsen en te wijzigen. 

De Online Tool Academy is gerechtigd om delen van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

De onderdelen van de (online) training of opleiding kunnen uitsluitend worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode. Waarbij levenslag toegang betekent: zolang als de online leeromgeving in zijn huidige vorm bestaat. 

Indien de opdrachtgever op enig moment niet verder wenst deel te nemen aan het opleidingsprogramma, kan zij de overeenkomst voortijdig schriftelijk (via mail) opzeggen.

Aankoop van het online programma geeft het recht om levenslang toegang te krijgen tot de online lessen. Levenslang staat voor zolang de website, www.onlinetoolacademy.nl, bestaat. Indien om één of andere reden de website off line wordt gehaald, wordt de deelnemer op de hoogte gebracht. De deelnemer krijgt de tijd om het online programma te downloaden indien hij dit wenst. Het online programma is enkel bedoeld voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft eigendom van de Online Tool Academy.


Artikel 4       Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

4.1 Contractduur 

De overeenkomst tussen De Online Tool Academy en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 

4.2 Uitvoeringtermijnen

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever De Online Tool Academy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Online Tool Academy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 Uitvoering overeenkomst

De Online Tool Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De Online Tool Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door De Online Tool Academy of door De Online Tool Academy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Online Tool Academy passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, neemt De Online Tool Academy daartoe passende veiligheidsmaatregelen. 

De Online Tool Academy is gerechtigd om op ieder moment de opdrachtgever (verdere) deelname aan het coaching-, opleidings- of trainingsprogramma van De Online Tool Academy te weigeren door haar motiverende redenen. De Online Tool Academy zal de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

De Online Tool Academy is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Online Tool Academy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Online Tool Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Online Tool Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Online Tool Academy zijn verstrekt, heeft De Online Tool Academy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan De Online Tool Academy ter beschikking heeft gesteld. De Online Tool Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Online Tool Academy is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Online Tool Academy zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.4 Wijziging overeenkomst

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Online Tool Academy gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Online Tool Academy bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van De Online Tool Academy op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Online Tool Academy een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Online Tool Academy gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Online Tool Academy daardoor direct of indirect ontstaan.

4.5 Prijsverhoging

Indien De Online Tool Academy met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is De Online Tool Academy niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Online Tool Academy alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Online Tool Academy rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De Online Tool Academy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De Online Tool Academy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van De Online Tool Academy kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is De Online Tool Academy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Online Tool Academy kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Online Tool Academy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Online Tool Academy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien De Online Tool Academy tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is De Online Tool Academy gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Online Tool Academy gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Online Tool Academy, zal De Online Tool Academy in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Online Tool Academy extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De Online Tool Academy anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Online Tool Academy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Online Tool Academy op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 5       Overmacht

De Online Tool Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Online Tool Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Online Tool Academy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Online Tool Academy of van derden daaronder begrepen. De Online Tool Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Online Tool Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.

De Online Tool Academy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover De Online Tool Academy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Online Tool Academy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6       Betaling 

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Online Tool Academy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Online Tool Academy aangegeven. De Online Tool Academy is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door De Online Tool Academy.

Facturen worden digitaal verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven emailadres.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan 10% van het factuurbedrag verschuldigd aan De Online Tool Academy met een minimum van Euro 25. 

De Online Tool Academy heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, en tenslotte in mindering van de hoofdsom. De Online Tool Academy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Online Tool Academy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Online Tool Academy verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De Online Tool Academy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 7       Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst De Online Tool Academy geleverde blijft eigendom van De Online Tool Academy totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met De Online Tool Academy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door De Online Tool Academy geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Online Tool Academy veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om De Online Tool Academy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Online Tool Academy ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Online Tool Academy gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens De Online Tool Academy bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval De Online Tool Academy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Online Tool Academy en door De Online Tool Academy aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Online Tool Academy zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 8.           Afbeeldingen en specificaties 

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Online Tool Academy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 9            Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de website en op de overeenkomsten van De Online Tool Academy zijn in EURO's en exclusief 21% BTW.


Artikel 10       Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Aansprakelijkheid

De Online Tool Academy is slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever aantoont dat de opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van De Online Tool Academy.

Indien De Online Tool Academy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De Online Tool Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Online Tool Academy is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien De Online Tool Academy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Online Tool Academy beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van De Online Tool Academy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De Online Tool Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van de Academy voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Online Tool Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Online Tool Academy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Online Tool Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Online Tool Academy of zijn leidinggevende ondergeschikten.

De opdrachtgever vrijwaart De Online Tool Academy ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen De Online Tool Academy en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Academy. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die De Online Tool Academy in verband met een dergelijke aanspraak maakt. 

Derden die door De Online Tool Academy worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de opdrachtgever op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die overeenkomst. 

10.2 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart De Online Tool Academy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Online Tool Academy toerekenbaar is. Indien De Online Tool Academy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Online Tool Academy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Online Tool Academy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Online Tool Academy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11     Intellectuele eigendom

De Online Tool Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op de opleidingen, trainingen, coaching en alle producten die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever wordt verstrekt. Zoals materialen, checklists, video’s, e-books, pdf’s. 

De Online Tool Academy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

De door De Online Tool Academy geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. De opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling. 

In geval van naamsvermelding van De Online Tool Academy of andere handelsnamen van De Online Tool Academy of van derden geleverde producten, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen. 

De bepalingen uit dit artikel 11 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.  


Artikel 12          Gegevensbeheer 

Indien opdrachtgever een bestelling plaatst bij De Online Tool Academy, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Online Tool Academy. Opdrachtgever geeft toestemming om te worden opgenomen in het klantenbestand en om geïnformeerd te worden over diensten en producten van De Online Tool Academy. De Online Tool Academy staakt deze informatieverstrekking nadat opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven hier geen prijs meer op te stellen. 

De Online Tool Academy houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

Zie onze Privacy Policy …... De Online Tool Academy respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De Online Tool Academy maakt in veel gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

 

Artikel 13      Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Online Tool Academy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van De Online Tool Academy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Online Tool Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14      Wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met De Online Tool Academy.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

>